REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA BEIKS MEDIA SHOW 2020
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom targów BEIKS MEDIA SHOW 2020 na terenach targowych SANGATE HOTEL obowiązują wszystkie aktualne wytyczne Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym, w szczególności:
 1. Wymagana jest płatna rejestracja zwiedzających poprzez rejestracje na stronie beiksmediashow.pl. Po dokonaniu rejestracji zwiedzający otrzymuje bilet wstępu.
 2. Każda osoba wchodząca na teren targów będzie podlegała bezdotykowej kontroli temperatury ciała oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 3. Podczas przebywania wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem).
 4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób. Tym samym, w miarę możliwości podczas poruszania się na terenach targowych wszyscy uczestnicy powinni zachować 1,5 metrowy dystans społeczny.
 5. Przed podjęciem działań handlowych każdorazowo należy założyć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa specjalny PAKIET BEZPIECZEŃSTWA, składający się m.in. z jednorazowych maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego itd.
 6. Wystawcy są zobowiązani co najmniej raz na godzinę do dezynfekcji części wspólnych stoiska (blaty lad, stołów, gablot itp.) jak również dezynfekcji stanowiska kasowego oraz stanowiska obsługi.
 7. Wystawca dopuszcza do pracy pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. W obsłudze wydarzenia nie mogą uczestniczyć osoby z symptomami choroby zakaźnej, mające kontakt z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną, co najmniej na 14 dni przed targami BEIKS MEDIA SHOW. Wystawca zobowiązany jest do udokumentowania wywiadu epidemiologicznego całego personelu stoiska poprzez stosowne ankiety i przechowywania danych przez okres dwóch tygodni, celem przekazania organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 8. Pracownik/osoba świadcząca usługi na stoisku na rzecz Wystawcy, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy/zleceniodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
 9. Wystawca powinien przeprowadzić szkolenie personelu obsługującego stoisko w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników targów na stoisku.
 10. Wystawca powinien zapewnić na stoisku środki ochrony osobistej dla personelu (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz środki dezynfekujące o ile te w pakiecie wystawcy będą niewystarczające.
 11. Udostępnienie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym w widocznych miejscach na stoisku leży w gestii Wystawcy.
 12. Wystawca powinien utrzymywać odpowiedni dystans z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikać uścisków dłoni.
 13. Zaplanować liczbę dostępnych miejsc siedzących na stoisku tak, aby umożliwić zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra o ile obowiązujące zasady bezpieczeństwa nie ulegną zmianie.
 14. Dystrybucja materiałów reklamowych poza stoiskiem jest zabroniona. Zaleca się, by materiały reklamowe były dostępne z poziomu stojaków/lad. Osoby rozdające (przy stoisku Wystawcy) materiały muszą mieć rękawiczki, maseczkę / przyłbicę oraz płyn dezynfekujący, celem systematycznej dezynfekcji dłoni.
 15. Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.
 16. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 17. Organizator Targów zobowiązany jest do monitorowania ilości osób przebywających w pomieszczeniach, z których korzy-stają uczestnicy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń. W związku z tym należy liczyć się z czasowym ograniczeniem dostępności pewnych pomieszczeń (np. toalety, sale konferencyjne, restauracja itp.)
 18. Bezwzględny zakaz wstępu na tereny targów mają osoby, które podlegać będą kwarantannie, izolacji lub nadzorowi epidemiologicznemu.
 19. Każdy uczestnik targów przebywający na terenie Sangate Hotel, w razie złego samopoczucia zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do wyznaczonego punktu medycznego lub poinformowania o tym fakcie Inspektora ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego pod numerem telefonu 22 620 90 01.
 20. Pełne wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla Organizatorów/Wystawców Targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

facebook

instagram

instagram

e-sklep

Copyright © 2020 BEIKS | Rejestrując się wyrażasz zgodę na przetworzenie danych osobowych przez firmę BEiKS w celach marketingowych | POLITYKA PRYWATNOŚCI